magsolny
Dokumenty

Dokumenty (3)

Uchwała NR XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie

Uchwała NR III/13/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2010 – 2014”

Podstawowym zadaniem gminnych programów opieki nad zabytkami jest określenie kierunków działań i zadań służących poprawie kondycji dziedzictwa kulturowego - zarówno stanu zachowania zabytków, jak i udziału zabytków w kształtowaniu rozwoju i wizerunku gminy. Programy opieki nad zabytkami służyć mogą rozwojowi gminy poprzez określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystanie zabytków dla potrzeb społecznych, gospodarczych i edukacyjnych.