dworzec
czwartek, 20 wrzesień 2012 12:44

Pałac w Suliszewie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

ZOBACZ NIERUCHOMOŚĆ- WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651z późn. zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108z późn. zmianami) - Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Drawsko Pomorskie

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

Pow. nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Opis

nieruchomości

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

1.

 

  Suliszewo 56

  gmina  

  Drawsko

  Pomorskie

 

działka nr 339/2 

obręb Suliszewo

 

7,4300 ha

 

 

KO1D/00018911/5

 - nieruchomość zabudowana

   budynkiem  pałacu Pu 1.066,00m2 i budynkiem pomocniczym ( nie wpisany do rejestru  zabytków) 

 

- parkiem pałacowym będącym pod ochroną  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora

    Zabytków Nr rejestru 1148)

 

 

 

   przetarg

 

 

 2.000.000,-zł w tym:

 1.671.600,-zł 

 wartość części   

 zabudowanej (83,58%) 

 328.400,-złwartość 

 założenia parkowego

 (16,42%)

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, dnia 22 listopada 2012 roku o godz. 10oo    w pokoju nr 304. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  jednej z następujących form: w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 400.000,- zł. winna być dokonana z podaniem numeru działki na dowodzie wpłaty w takim terminie, aby możliwe było stwierdzenie jego zaksięgowanianajpóźniej do 19 listopada 2012 r. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. Urzędu nr 12 1020 2847 0000 1702 0009 6602 w PKO BP o/ Drawsko Pomorskie. Wniesienie wadium w innej formie winno być dokonane w kasie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim pokój Nr 108 do godz. 14 00. Dowód wniesienia wadium oraz dowód osobisty podlegają przedłożeniu przez uczestnika przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowody osobiste, dowody potwierdzające wpłacenie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena wywoławcza 2.000.000,-zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, najpóźniej 21 dni po przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Budynek pałacu w Suliszewie położony na działce 339/2 nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko Pomorskie pod nr A-1173 i został zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków i jest chroniony prawnie na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Obiekt pałacu do 31.08.2012 roku wykorzystywany był jako szkoła podstawowa i jest w dobrym stanie technicznym. W.w nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: "8.7. Założenia parkowo - pałacowe pod ochroną prawną (Nr rejestru 1148). Park krajobrazowy z XIX w. wymaga uporządkowania. Istniejący dwór z XIX w. użytkowany przez szkołę. Utrzymuje się aktualny charakter użytkowania jako przejściowy z docelowym przeznaczeniem na usługi kultury. Obowiązuje wokół założenia parkowego określona na planie strefa ochrony ekologicznej biegnąca po naturalnych granicach cieków wodnych. Bezwzględny zakaz jakiegokolwiek inwestowania".

Obecnie Gmina jest w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planuje dla przedmiotowej działki wprowadzenie zmiany przeznaczenia na teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usług turystyki i administracji (z wyłączeniem pól namiotowych i karawaningowych) dopuszcza się realizację mieszkania wbudowanego w obiekt usługowy lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela obiektu.

Uwaga: Osoba przystępująca do przetargu musi przedstawić uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków program zagospodarowania terenu parku i program użytkowy dla pałacu wraz z harmonogramem i deklaracją, że wszelkie prace na terenie zabytkowego parku i pałacu będą prowadzone w uzgodnieniu z ZWKZ zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Cena osiągnięta w przetargu ( dotyczy parku dworskiego) zgodnie z art.68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) zostanie obniżona o 50%.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41 w pokoju Nr 111 tel. 94 36 334 85 oraz na stronie internetowej www.drawsko.pl. w zakładce komunikaty.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń 11 września 2012 roku.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń..........................

Szkice inwenteryzacyjne

ZOBACZ NIERUCHOMOŚĆ- WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Czytany 4392 razy